سکهٔ تمام بهار آزادی جدید (امامی ۸۶)
خرید: 10,990,000
تومان
فروش: 10,770,000
تومان
طلای خام (گرم)
خرید: 1,079,000
تومان
فروش: 1,060,000
تومان
انگشتر
گردنبند
دستبند
گوشواره
سرویس
طلای سفارشی

گردنبند خورشید

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 485,550
تومان
قیمت حدودی 3,285,555
تومان

گردنبند طبیعت

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 323,700
تومان
قیمت حدودی 2,190,370
تومان

گردنبند دوقلب

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 323,700
تومان
قیمت حدودی 2,190,370
تومان

گردنبند حروف

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 323,700
تومان
قیمت حدودی 2,190,370
تومان

انگشتر هشتی

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 474,760
تومان
قیمت حدودی 2,205,476
تومان

گوشواره آویز دایره

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 404,625
تومان
قیمت حدودی 2,737,962
تومان

گوشواره دایره آویز بلند

وزن تقریبی 5 گرم
بیعانه 809,250
تومان
قیمت حدودی 5,475,925
تومان

گردنبند دل آویز

وزن تقریبی 3.3 گرم
بیعانه 534,105
تومان
قیمت حدودی 3,614,110
تومان

دستبند کارتیه

وزن تقریبی 7 گرم
بیعانه 1,132,950
تومان
قیمت حدودی 7,666,295
تومان

گوشواره سوزنی کارتیه

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 485,550
تومان
قیمت حدودی 3,285,555
تومان

انگشتر کارتیه زنجیر

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 404,625
تومان
قیمت حدودی 2,737,962
تومان