فیلتر
مرتب سازی

دستبند النگویی فیوژن مدل المیرا

وزن تقریبی 11.63 گرم
بیعانه 1,597,588
تومان
قیمت حدودی 15,944,376
تومان

گردنبند البرنادو

وزن تقریبی 3.870 گرم
بیعانه 664,534
تومان
قیمت حدودی 5,447,768
تومان

گردنبند خورشید

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 514,953
تومان
قیمت حدودی 3,946,800
تومان

گردنبند طبیعت

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 343,345
تومان
قیمت حدودی 2,631,200
تومان

گردنبند دوقلب

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 343,345
تومان
قیمت حدودی 2,631,200
تومان

گردنبند حروف

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 343,345
تومان
قیمت حدودی 2,631,200
تومان

انگشتر هشتی

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 503,496
تومان
قیمت حدودی 2,791,360
تومان

گوشواره آویز دایره

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 429,214
تومان
قیمت حدودی 3,289,000
تومان

گوشواره دایره آویز بلند

وزن تقریبی 5 گرم
بیعانه 858,429
تومان
قیمت حدودی 6,578,000
تومان

گردنبند دل آویز

وزن تقریبی 3.3 گرم
بیعانه 566,500
تومان
قیمت حدودی 4,341,480
تومان

دستبند کارتیه

وزن تقریبی 7 گرم
بیعانه 1,201,774
تومان
قیمت حدودی 9,209,200
تومان

گوشواره سوزنی کارتیه

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 514,953
تومان
قیمت حدودی 3,946,800
تومان

انگشتر کارتیه زنجیر

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 429,214
تومان
قیمت حدودی 3,289,000
تومان